Божо Ђурановићhttp://epskenarodnepjesme.blogspot.com/2014/08/blog-post_27.html

http://epskenarodnepjesme.blogspot.com/2015/11/blog-post_33.html
На­сљед­ник ду­ге и слав­не тра­ди­ци­је еп­ског при­по­вје­да­ња, књи­жев­ник Бо­жо Ђу­ра­но­вић, еп­ски је пје­сник ко­ји је по­пу­лар­ност сте­као на­пи­сав­ши на­да­ле­ко чу­ве­ну пје­сму ,,Смрт по­па Ми­ла Јо­во­ви­ћа”. Рођен 7. јануара 1940. године у Штитарима, Голија, општина Никшић. Иду­ћи сто­па­ма ха­џи Ра­до­ва­на Бе­ћи­ро­ви­ћа Тре­бје­шког Ђу­ра­но­вић пи­ше чи­тав низ пје­са­ма и ро­ма­на о цр­но­гор­ској исто­ри­ји ме­ђу ко­ји­ма су ,,Су­ђе­ње сер­да­ру Шће­па­ну Ра­до­је­ви­ћу”, ,,Вук и Цр­на Го­ра”, ,,Ње­гош и Лов­ћен”, ,,Пив­ски вој­во­да Ла­зар Со­чи­ца и ње­го­ва ку­ла”... Ђу­ра­но­ви­ће­ве пје­сме је сни­ми­ло ви­ше од 30 гу­сла­ра ши­ром Цр­не Го­ре, Ср­би­је и Бо­сне и Херц­го­ви­не. Члан је Удру­же­ња но­ви­на­ра Цр­не Го­ре и Ср­би­је, ре­дак­циј­ског од­бо­ра ча­со­пи­са ,,Го­ли­ја”, а у ,,Ра­дио Ник­ши­ћу” ду­го је при­пре­мао дви­је по­пу­лар­не и ра­до слу­ша­не не­дјељ­не еми­си­је ,,По­љем се ви­ја” и ,,Уз стру­не гу­са­ла”. Об­ја­вио је књи­ге ,,Вук и Цр­на Го­ра”, ,,Са ду­ге и Го­ли­је”, ,,Ста­ри да­ни и мег­да­ни”, ,,Шту­ке­ља-кнез го­лиј­ски”, ,,Ама­нет” и ,,Освет­ник”.
У пензији је, живи у Никшићу.